1.

بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌

دوره 11، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 23-50
همایون مافی؛ حسام کدیور

2.

بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-59
منصور امینی؛ مونا عبدی

3.

بررسی و نقد نظریۀ وکالت در عرصۀ ماهیت نمایندگی مجلس

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 707-730
محمد رسول آهنگران؛ محمد جعفر صادق پور

4.

جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 797-817
سعید فرهادنیا؛ سید علی هنجنی

5.

ماهیت حقوقی نمایندگان

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر جلیل قنواتی

6.

ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
سید مصطفی محقق داماد؛ فرزان منشی زاده طهرانی

7.

مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 127-146
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

8.

نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 159-178
ابراهیم رهبری؛ علی رضائی

9.

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 185-201
الهه مرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب