1.

برآورد کم‌اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران

صفحه 515-536
سید مهدی برکچیان؛ بیتا فیاض فرخاد؛ مهدی امینی راد

2.

بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

صفحه 537-556
نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی

3.

محاسبه شاخص استرس مالی محلی در استان های ایران و تعیین اثرات فضایی و آستانه ای آن بر رشد منطقه ای و اشتغال

صفحه 557-584
مریم حیدریان؛ علی فلاحتی؛ محمدشریف کریمی

4.

تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

صفحه 585-608
منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی

5.

شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

صفحه 609-634
محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی

6.

آزمون مجدد رابطه تغییرات تولید، نرخ بیکاری و رشد اشتغال در اقتصاد ایران

صفحه 635-656
مصطفی دین محمدی؛ لیلا محمدی

7.

قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر واسطه‌های دولتی و غیردولتی: شواهدی از بازار سرمایه ایران

صفحه 657-685
منیره روان بخش؛ محمدحسین دهقانی فیروزآبادی

8.

اثرات تمرکززدایی مالی و کنترل فساد بر رشد اقتصادی (تجربه کشورهای نفتی منطقه)

صفحه 689-715
وحید شقاقی شهری

9.

شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

صفحه 717-736
زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی

10.

تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

صفحه 737-760
سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب