1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟

صفحه 647-663
محمد علی انصاری پور

3.

تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش‌گذاری آن

صفحه 665-685
سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

4.

شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

صفحه 687-706
عبداله رجبی

5.

تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

صفحه 707-723
مرتضی شهبازی نیا؛ فرشته گروئی

6.

تحلیل اقتصادی تعامل «دسترسی به اطلاعات» و«حفاظت از محرمانگی» در کارکرد اطلاع‌رسانی نهاد ثبت شرکت‌های تجاری

صفحه 725-743
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

7.

تحلیلی بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقررۀ رم2 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران

صفحه 745-761
همایون مافی؛ سیده عارفه سعیدی گل سفیدی

8.

شناخت سه‌گانة آیینیک (عدم پذیرش، ایرادات آیین دادرسی و دفاع ماهوی)

صفحه 763-781
حسن محسنی؛ مجید غمامی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی

9.

قلمرو سازش‌نامه‌های مشمول کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران

صفحه 783-801
رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی

10.

تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت اجرای آن (مطالعه در حقوق انگلیس و آمریکا و ایران)

صفحه 803-818
عیسی مقدم

11.

رویۀ قضایی محاکم ایران در مورد صدمات روانی وارده بر مسافران هوایی و نحوۀ جبران آن

صفحه 819-832
جمشید نورشرق؛ حمیدرضا چاووشی؛ مجتبی اصغریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب