1.

تحول و دگرگونی گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا

دکتر محمد مهدی عزیزی

2.

نوآوری در خوشنویسی در روند مراسلات - تجارت و تبلیغات

زهرا رهنورد

3.

اصل ارتباط در طراحی شهری

مهندس محمود توسلی

4.

مکان و بی مکانی رویکردی پدیدار شناسامه

دکتر پروین پرتوی

5.

پدیدار شناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن

دکتر جهانشاه پاکزاد

6.

آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها

دکتر عیسی حجت

7.

روش های عایق کردن حرارتی مسکن

مهندس حسین مظفری ترشیزی

8.

مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دکتر یعقوب آژند

9.

جایگاه معنوی موسیقی در وضعیت کنونی ایران

مجید کیانی

10.

بر هم کنش موسیقی ایران و موسیقی مسیحی

مهندس محمدجواد مهدوی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب