1.

ذوالفقار شعر حافظ در قلعه نادعلی

دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

2.

مروری بر روابط ایران و سوئد در دوران صفویه

دکتر احسان اشراقی

3.

هنر پروری وهنروری دردوره شاهرخ

دکتر یعقوب آژند

4.

ده فرمان از عصر فتح علی شاه قاجار

سوسن اصیلی

5.

بر آمدن دولت سامانیان ار مرزداری ایرانی- اسلامی

دکتر عبدالرسول خیر اندیش

6.

تاریخ نویسی فارسی در دوره قطب شاهیان

ابوالقاسم رادفر

7.

قرائتی دیگر از منازعه لرد مینتو و سرهار فورد جونز( تحلیلی از مبانی نخستین مسافرت ایلچی دربار قاجار به انگلستان

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

8.

تاریخ موضوع علم پژوهشی درباره ویژگی های معرفیت شناسی تاریخ

منصور صفت گل

9.

ایران وتوران در منابع عصر تیموری تحول نگرش نظامی به نگرش فرهنگی

دکتر مهدی فرهانی منفرد

10.

شیوه خردمندان درمهارخودکامگان ( علل تاکید برعدالت در منابع عصر سلجوقی)

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

11.

پدیدار شناسی و فهم تاریخ بحثی در روش تاریخ پژوهی قاجاریه مطالعه روایت حاجی بابا و الگوی کاتوزیان

دکتر طاهره میر عمادی؛ دکتر عباس منوچهری

12.

خواجه عطا و آلبر کرک

دکتر محمد باقر وثوقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب