1.

راه کارهای مشارکت عامه مردم د ر خط مش گذاری عمومی

دکتر سیدمهدى الوانی

2.

شناسایی ویژگی ها و چگونگی سنجش ظرفیت یاد گیری در شرکت ها

دکتر حسن زارعی متین

3.

به سوی استقرار کلینیک محلی بهبود سیستم

دکتر محمدسعید تسلیمى؛ محمد رضا زالی

4.

مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

دکتر عادل آذر؛ سعید صفری

5.

انتخاب صادر کنندهء نمونه با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه

دکتر محمدرضا مهرگان؛ سعید جعفرى

6.

تحلیلی بر سیر تحولات سیستم های اطلاعات مدیریت- MIS- و رویکردهای جدید آن

دکتر سیدمحمد محمودى

7.

مناطق ویژه اقتصادی چین: مدیر یت، عملکر د و چشم انداز

دکتر سید محمد علوى نسب

8.

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی دولتی

دکتر ا بوالفضل سهرابى

9.

مؤلفه های کنترلی اثربخش در سازمان

على نقى ا میرى

10.

شناخت شناسی سازمانی

رحمت اله قلی یور

11.

ویژگی های مدیریت در نظام اسلامی

حجة الا سلا م مجتبى الهیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب