1.

شناسایی عوامل قارچی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه‌فرنگی در استان هرمزگان

صفحه 207-225
پدرام رحیمی پور؛ امیررضا امیرمیجانی؛ آزاده گودرزی

2.

دوماتیا و تاثیر آن بر رفتار هم‌خواری و استقرار کنه‌های شکارگر Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii

صفحه 227-236
سیما شیردل؛ آزاده زاهدی؛ علیرضا صبوری؛ مهتاب مهری

3.

تعدیل H2O2 تولید شده گیاه گندم با استفاده از Pseudomonas fluorescens UTPf298 در شرایط بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه Fusarium pseudograminearum

صفحه 237-246
نیلوفر محمدی فشارکی؛ کیوان بهبودی؛ مجید طالبی

4.

رفتار جفتگیری کنه شکارگر Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)

صفحه 247-259
علی زرگانی؛ پرویز شیشه بر؛ فاطمه ناصرنخعی؛ الهام ریاحی

5.

ارزیابی مقاومت نسبت به بیماری زنگ برگ گندم در نمونه های ژنتیکی منتخب گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران

صفحه 261-284
سیمین طاهری اردستانی؛ حسین صارمی؛ احمد عباسی مقدم؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طه دادرضایی

6.

افزایش توان ملکه زایی زنبور مخملی (Hymenoptera: Apidae) Bombus terrestris به کمک ترکیب پیری پروکسی فن

صفحه 285-299
سید علی مدرس حسنی؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی

7.

بررسی مهار کرم میوه خوار گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner) با تلفیق حشره کش های شیمیایی و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) در شرایط مزرعه‌ا‌ی

صفحه 301-315
اردوان مردانی؛ قدرت اله صباحی؛ عزیز شیخی گرجان

8.

فون زیرخانواده های Lixinae Schonherr, 1823 و Curculioninae Latreille, 1802 در سه استان و گزارش سه گونه جدید برای سرخرطومی ایران

صفحه 317-331
رسول راحتی؛ جاماسب نوذری؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره

9.

تاثیر ویژگی‌های منبع نور بر فرآیند استخراج کنه‌های خاکزی توسط قیف برلز – تولگرن

صفحه 333-347
فاطمه اردونی؛ سارا رامرودی؛ عباس خانی؛ علیرضا ارجمندی نژاد

10.

ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی چهار جدایه ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) براساس بخشی از ناحیه ژنی رمزکننده پروتئین پوششی

صفحه 349-371
پرستو پورشریفی؛ اکبر دیزجی؛ پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ هادی خاطری

11.

فراز و نشیب جمعیت و الگوی پراکنش فضایی سپردار زرد شرقی مرکبات Aonidiella orientalis در جنوب کرمان

صفحه 373-389
سمیه رنجبر؛ پیمان نامور

12.

اثرتغذیه با کوددهی، تراکم کاشت و تیمار بذر با ایمیداکلوپرید بر عملکرد دانه، تراکم جمعیت و میزان خسارت سوسک سیاه غلات،Zabrus tenebrioides ، در مزارع گندم دیم

صفحه 391-406
ناصر اسماعیل پور؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب