1.

تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

دکتر حسین آقائی نیا

2.

قاعده انسان

دکتر اسد الله لطفی

3.

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهدة ژنو 1980

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی

4.

نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دکتر سید فضل الله موسوی

5.

مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد با تأکید و معرفی قضایای مازیلو(1989) و کمار آسامی(1999)

محسن عبداللهی

6.

مهندسی سؤال: راهنمای عملی طرح سؤال پژوهش

دکتر کیومرث اشتریان

7.

حاکمیت قاجارها ‘ امیر کبیر و اصلاحات

دکتر صادق زیبا کلام

8.

پدر سالاری و مدرنیته

دکتر سید احمد موثقی

9.

گزارش کل همایش بین المللی مواد مخدر تهران اردیبهشت 1379

دکتر محمد آشوری

10.

گزارش کنفرانس پاگواش

دکتر سعیده لطفیان

11.

فهرست مطالب نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی از شماره 1 تا 49

unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب