1.

بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران

فرهاد رجالی؛ ناهید صالح راستین

2.

کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی

حمید آماده؛ مجید کوپایی

3.

تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید

رسول جلیلی مرندی

4.

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

تیمور سهرابی؛ غلامعلی سلامت منش

5.

بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین

فرناز دستمالچی؛ ابوالقاسم جزایری؛ ناصر رجب زاده

6.

تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار

مرتضی خان احمدی؛ محمد شاهدی

7.

اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

بهرام رستم فرودی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ حسین لسانی

8.

بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

توحید نجفی میرک؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا قنادها

9.

اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

رضااسدی مقدم؛ فریبرززرافروز؛ سیدرضامیرائی آشتیانی؛ حمیدرضاانصاری رنانی

10.

بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت

علیرضا طالعی؛ ابوالفضل رشیدی اصل

11.

بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی

12.

بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه

بهمن یزدی صمدی

13.

اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات

علی اصغر سراج

14.

مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی

حسن رحیمی؛ رسول قبادیان

15.

ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

علیرضا توکلی؛ حسین فرداد

16.

بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L.

مه لقا قربانلی؛ آزیتا بابایی؛ پرویزباباخانلو؛ ومهدی میرزا

17.

بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

آرش صباح؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهوئی

18.

اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران)

امیر رشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ شعبان رحیمی

19.

مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه

رضااقنوم؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور

20.

مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران

حسن توفیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب