1.

تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera L.) و زمان کاشت روی میزان تولید وکیفیت بذر سه واریته پیاز(Allium cepa L.) در اصفهان.

محمود اثنی عشری؛ رحیم عبادی

2.

بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ شاپور حاج رسولیها؛ غلامحسین سرمدنیا

3.

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در کلکسیون لوبیای ایران

سیروس عبدمیشانی؛ حسن میرزایی ندوشن

4.

بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.)

بهجت اله منزوی کرباسی راوری؛ عبدالحمید رضائی

5.

بررسی تنوع کلزاهای سنتتیک Brassica napus L. var. olrifera

محمدرضا احمدی

6.

تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان

فرهاد موسوی؛ عبدالحمید رضائی

7.

جنبه های سیتوژنتیکی بی نظمی های میوزی ناشی از اینبریدینگ در چاودار(secale cereal L.)

پریچهر احمدیان تهرانی

8.

بررسی ژنتیکی درصد پروتئین دانه در تلاقیهای بین گونه ای یولاف ژ(Avena spp.)

عبدالمجید رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب