1.

تهیه تلقیح ریزو بیومی از سویه‌های بومی ریزوبیوم برای لوبیا

اشرف السادات نوحی؛ محمدرضا صعودی؛ میترا افشاری

2.

جذب، تراجائی و بازتراجائی دو عنصر مس و منگنز در غلظت‌های مسموم کننده در سه گیاه برنج، ذرت وآفتابگردان

رقیه حاجی بلند؛ حبیب بنیادی

3.

بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن زیتون در طی رسیدگی میوه

سید منصور سیدنژاد؛ آزاده نیرومند؛ افشین ابراهیم پور

4.

جذب طلا توسط پلی ساکاریدهای استخراج شده از دیواره سلولهای توتون (Nicotiana tobacum cv. burley 21) در شرایط in vitro

اعظم افشار نادری؛ حسین نادری منش؛ فائزه قناتی؛ راضیه رجبی؛ خدیجه خرمی شاد

5.

بررسی تغییرات درون سلولی برگ توتون در هنگام آلودگی سیستمیک ویروس ‎‎‎Y سیب زمینی

بهروز شاهسون بهبودی؛ سعید رضایی؛ فرشاد رخشندرو

6.

اندام زائی در چندگونه بنگدانه: Hyoscyamus pusillus ،H. arachnoideus و H. niger

حسن ابراهیم زاده؛ مهدیس ابراهیم زاده

7.

مطالعه صفات باززایی گیاه در رویانهای بدست آمده از ظروف مختلف در کشت میکروسپورهای کلزا (Brassica napus cv. PF7045/91)

پرهام حدادی؛ احمد معینی؛ قاسم کریم زاده؛ محمدرضا عبدالهی

8.

اثر فاکتورهای مختلف بر روی حذف تلوریت توسط باکتری نمک دوست نسبی Salinicoccus sp. strain QW6

محمد علی آموزگار؛ مراحم آشنگرف؛ فریدون ملک زاده

9.

مطالعه فلوریستیک شیبهای جنوب غربی ارتفاعات بینالود (ایران: استان خراسان)

A. Ghahreman؛ J. Heydari؛ F. Attar؛ B. Hamzeh'ee؛ احمد قهرمان؛ جمشید حیدری؛ فریده عطار؛ بهنام حمزهء

10.

چوب کششی در درختان اوکالیپتوس

N. Toghraie؛ D. Parsapajouh؛ H. Ebrahimzadeh؛ B. Thibaut؛ J. Gril؛ H.R. Yazdani Moghadam؛ نوشین طغرائی؛ داوود پارساپژوه؛ حسن ابراهیم زاده؛ برنارد تیبو؛ جوزف گریل؛ حمیدرضا یزدانی¬مقدم

11.

اثرات آللوپاتیکی عصاره آبی خردل وحشی بر رشد و برخی خصوصیا ت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کلزا

Gh. Haddadchi؛ F. Massoodi Khorasani؛ غلامرضا حدادچی؛ فاطمه مسعودی خراسانی

12.

بیان پروتئین mouse G?q با استفاده از سیستم باکولوویروس

S. M. Arab Najafi؛ سید محمود عرب نجفی

13.

تنوع ژنتیکی در بین واریته های انتخابی گیاه کلزا بر اساس بررسیهای بیوشیمیایی دانه ها

N. Nasr؛ M. Khayami؛ R. Heidari؛ R. Jamei؛ نسرین نصر؛ مسعود خیامی؛ رضا حیدری؛ رشید جامعی

14.

سورفاکتانت های غیر یونی مناسب برای تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea

J. Hamedi؛ A. Makhdoumi Kakhki؛ H.R. Darabi؛ جواد حامدی؛ علی مخدومی کاخکی؛ حسین رضا دارابی

15.

القاء جنین سوماتیک از کوتیلدون گیاه بلوط (Quercus castaneifolia)

A.A. Ehsanpour؛ S. Zahedi؛ علی اکبر احسانپور؛ شیرین زاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب