1.

سر مقاله : ظرفیت فراگیر

دکتر محمد سعید تسلیمی

2.

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد

3.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دکتر علی اکبر فرهنگی

4.

نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی

سیدحامد وارث

5.

مدیریت دولیت و عدالت اجتماعی

علی اصغر پورعزت

6.

مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرشی تطبیقی

دکتر سیدمحمد اعرابی

7.

مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران

سید محمد مقیمی

8.

ارائه چارچوبی برای توسعه سیستم های پشتیبیان تصمیم گیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران

محمد ابویی اردکان؛ دکتر مسعود عابسی

9.

در جستجوی عوامل پشتیبانی کننده تجزیه و تحلیل SWOT در تدوین استراتژی

دکتر محمد سعید تسلیمی

10.

به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران

دکتر فریدون قاسم زاده؛ حسین صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب