1.

سرمقاله ابزارهای کهنه ، پروازهای بلند

دکتر علی رضائیان

2.

-

Massood Rofoogaran

3.

مدیریت پیشرفت کارکنان

دکتر اسفندیار سعادت

4.

رسانه های جمعی و نقش آنها در ساختار اجتماعی واقعیت

دکتر علی اکبر فرهنگی

5.

طراحی استراتژی ها برای بازار جهانی (1)

دکتر عبدالحمید ابراهیمی

6.

ریشه ها پیدایش و تطورات گات و بررسی کلان الحاق یا عدم الحاق ایران به آن

محمدجواد ایروانی

7.

برنامه های استراتژیک و جایگاه آن در سازمانهای صنعتی و تجاری

دکتر محمد حقیقی

8.

الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت "یک رویکرد ریاضی"

دکتر بهروز دری

9.

عملکرد یکپارچه مدیریت معطوف به بهره وری در سازمانهای صنعتی

دکتر محمود فیروزیان

10.

طراحی و برنامه نظام یافته (2)

دکتر علی رضائیان

11.

معرفی پایان نامه : بررسی عمده کارایی گروه های آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان نهران

کریم کاشانیان

12.

مورد کاوی شماره (16) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل

غلامرضا خاکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب