1.

شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

صفحه 183-190
قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

2.

فراوانی جمعیت، تغذیه از شکار و جثۀ بدن سن شکارگر Orius minutus با تغذیه از Tetranychus urticae روی شش رقم سیب‌زمینی

صفحه 191-201
سید علی اصغر فتحی

3.

مرور کنه‌های خانوادۀ ( Rhagidiidae (Acari: Prostigmata ایران همراه با گزارش یک جنس و سه زیرجنس جدید

صفحه 203-210
شیما یزدان پناه؛ شهروز کاظمی؛ میلوسلو زاکاردا

4.

بررسی تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایران

صفحه 211-223
آتوسا فرحپور حقانی؛ رضا حسینی؛ علی اکبر عبادی؛ علی اعلمی؛ فرزاد مجیدی ‌شیل‌سر

5.

اثر محیط‌های ‌کشت مختلف بر زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygater integriceps

صفحه 225-234
سیامک روشندل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ حسین اللهیاری؛ رسول مرزبان

6.

بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آردآلود Planococcus citri روی گیاه حسن‌یوسف در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 235-241
سمیرا قربانیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ حمید قاجاریه

7.

کارایی سویه‌های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته

صفحه 243-252
سید رضا فانی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ مهدیه علیپور مقدم؛ عبدالحمید شرافتی؛ مهدی محمدی مقدم؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان

8.

ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 253-262
جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی

9.

نخستین گزارش (Apicomplexa: Eugregarinida: Actinocephalidae)Stictospora sp. و بیمارگری آن روی لارو کرم سفید ریشۀ Polyphylla adspersa از ایران

صفحه 263-272
جمیله الوندی؛ جواد کربمی برنگ؛ جرزی لیپا

10.

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Ascochyta rabiei، عامل برق‌زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR

صفحه 273-282
منصوره رحیمی؛ سید کاظم صباغ؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسن سلطانلو؛ محمد سالاری؛ ناصر پنجه که

11.

بررسی پراکنش فضایی و تغییرات جمعیت گونه‌های مهم بال‌ریشکدار روی گندم

صفحه 283-290
لیلا رمضانی؛ نوشین زندی سوهانی

12.

واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

صفحه 291-298
کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ اشکبوس دهداری

13.

کنترل بیولوژیک بیماری‌ پوسیدگی آلترناریایی گوجه‌فرنگی توسط استرین‌های Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68

صفحه 299-305
سلیمان قاسمی؛ مسعود احمد زاده؛ سیاوش ترابی

14.

بررسی مقاومت نسبی در ارقام برنج ایرانی و ارقام منتخب خارجی در مقابل بیماری سوختگی غلاف (Rhizoctonia solani AG-1 IA)

صفحه 307-317
فریدون پاداشت دهکایی؛ لای تیتیا ویلکویت؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی؛ سمیه داریوش؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پورفرهنگ

15.

ارزیابی مکانیسم های تحمل و آنتی زنوز در ژنوتیپ های جو نسبت به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum

صفحه 319-327
روژین احمدی؛ سید علی صفوی؛ علیرضا عیوضی

16.

ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis) روی سه رقم رایج زیتون در ایران

صفحه 329-338
پگاه نظری؛ حسن رحمانی؛ اورنگ کاوسی؛ علی سلیمانی؛ زهرا زارعی

17.

اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris)

صفحه 339-349
محمد مجتبی کامل منش؛ مریم یارمحمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب