1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

صفحه 191-210
یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی

3.

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

صفحه 211-229
سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی

4.

تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

صفحه 231-245
محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء

5.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد خوشه صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (مورد مطالعه: خوشه صنعتی خرمای سراوان)

صفحه 247-265
باقر کرد؛ الیاس خاشی

6.

تدوین نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

صفحه 267-287
محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبد الله زاده

7.

شناسایی نوع انگیزه شغلی مؤثر بر تصمیم گیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

صفحه 289-304
مجتبی اختری؛ علی حسین کشاورزی

8.

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

صفحه 305-326
آصف کریمی؛ بهزاد بانکی پور؛ محمود احمدپور داریانی

9.

بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی

صفحه 327-347
محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره‌چه؛ مهدی عطایی؛ میکاییل پشاآبادی

10.

رابطه بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

صفحه 349-367
صبا کاکاپور؛ حسین خنیفر

11.

ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

صفحه 369-388
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب