1.

تحلیل رفتار کارآفرینانة کشاورزان در مواجهه با تغییر اقلیم (شواهدی از بخش‌های کامفیروز و کر استان فارس)

صفحه 397-414
محمد رضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ امیر علم بیگی

2.

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای کسب‌وکارهای نانو و بایو فناوری)

صفحه 415-432
پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ محمد رضا زالی

3.

رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

صفحه 433-452
محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی

4.

تأملی بر مکتب اتریش: پیدایش و تحول آن

صفحه 453-472
سیما خدابنده لو؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ علی رستمیان

5.

طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی- هنری

صفحه 473-491
محمدتقی طغرایی؛ مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی

6.

اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

صفحه 493-512
ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ بهرام رضا امیری

7.

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

صفحه 513-532
شیوا مرادی؛ بیژن رضایی؛ عبدالحمید پاپ زن

8.

شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو

صفحه 533-551
مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ وحید شرفی

9.

طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

صفحه 553-572
توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی

10.

تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های تولید دارو)

صفحه 573-591
یوسف وکیلی؛ سلطانعلی شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب