1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

هویت‌خواهی سلفی در ایالت بلوچستان- پاکستان

صفحه 271-288
حمید احمدی؛ مائده کریمی قهرودی

3.

اسلام سیاسی مدرن در ترکیه؛ مطالعۀ موردی اندیشه و آموزه های سیاسی نجم الدین اربکان

صفحه 289-307
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی پیروزفر

4.

مفاهیم نقش ملی و تحلیل سیاست خارجی؛ سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل در فاصلۀ سال های 1332-1327

صفحه 309-325
محمد جعفر جوادی ارجمند؛ امین معینی

5.

تأملی بر مبانی مشروعیت نظام سیاسی

صفحه 327-346
سید محمدعلی حسینی زاده

6.

جامعه‌شناسی ظهور تفکر سیاسی جدید در آستانۀ انقلاب مشروطۀ ایران

صفحه 347-369
احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی قلی پور

7.

اسلام و جهانی شدن ،ترابط یا تباین بررسی دینی پدیدۀ جهانی شدن بر اساس رهیافت گفتمان

صفحه 371-392
سید مهدی ساداتی نژاد؛ جواد علایی آورگانی

8.

اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام

صفحه 393-412
روح الله شاکری زواردهی؛ حسین رجائی ریزی

9.

جامعۀ شبکه ‏ای و تروریسم مجازی

صفحه 413-431
صمد ظهیری

10.

نوسازی نهادی در پادشاهی های سنتی و شکل گیری رژیم نئوپاتریمونیال: تجربۀ دولت پهلوی اول

صفحه 433-452
حجت کاظمی

11.

جان رالز: گذار از نظریه ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسی

صفحه 453-471
جهانگیر معینی علمداری؛ سعید ماخانی

12.

فرهنگ منطقه‌گرایی بر مبنای چرخش سازه‌انگارانه در روابط بین‌الملل

صفحه 473-492
سیدعلی منوری

13.

تبیین رابطۀ نوع دینداری با نوع فرهنگ سیاسی (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 493-512
هوشنگ نائبی؛ مهدی میرزائی

14.

تلۀ بنیانگذار و نظریۀ جنبش های اجتماعی جدید: تحلیلی بر انقلاب تونس

صفحه 513-533
حسین هرسیج؛ علی ابراهیمی

15.

دیالکتیک حقوق و سیاست در رهیافت مکتب انگلیسی روابط بین الملل

صفحه 535-550
محمد یوسفی جویباری؛ ناصر خورشیدی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب