1.

ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 13-34
صفورا شاهپوری؛ علیرضا نوروزی؛ سپیده فهیمی فر

2.

امکان‌سنجی ایجاد جنبش حمایت از خلاقیت‌های محلی در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72
آرزو رضائی؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه

3.

بررسی نیازاطلاعاتی مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 93-112
احمدرضا ورناصری؛ فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر

4.

تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-74
مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی

5.

چارچوب تخصص‌های مورد نیاز در نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعۀ دلفی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 539-562
مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر

6.

شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 13-36
فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر

7.

شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-116
الهام عابدی؛ سپیده فهیمی فر؛ مریم صراف زاده

8.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-33
اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی

9.

شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 44، شماره 3، آبان 1389، صفحه 13-40
سپیده فهیمی فر

10.

کیوآر کد و بازنمایی اطلاعات در کتاب های درسی دانشگاهی: دیدگاه اساتید

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-58
معصومه محمدی ضرون؛ سپیده فهیمی فر

11.

مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تیر 1392، صفحه 209-220
مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی

12.

مدل مخزن سازمانی با تأکید بر عوامل پیش‌برنده با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی: شرکت ملّی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 55، شماره 2، تیر 1400، صفحه 63-100
نیکو بهارزاده؛ نادر نقشینه؛ سپیده فهیمی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب