1.

ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع‌های مسکونی* موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 69-82
مینو قره بگلو؛ علیرضا عینی فر؛ عباسعلی ایزدی

2.

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-56
آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر

3.

تبیین شاخص های طراحی فرم به منزله واسط جلوه و معنا، در ارتباط درون و بیرون خانه

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-42
نسترن آب رون؛ علیرضا عینی فر

4.

تبیین مفهوم آستانگی در بر هم‌کنش درون و بیرون محدوده‌ها در معماری

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 31-42
ایوب علی نیای مطلق؛ رضا شکوری؛ علیرضا عینی فر

5.

تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 27-38
گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر

6.

تحلیل رابطه بین کیفیت فضای میانی و کیفیت های انسانی- محیطی مورد پژوهی مجتمع های مسکونی شهر شیراز

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 69-80
مژگان ساسانی؛ علیرضا عینی فر؛ حسین ذبیحی

7.

تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-14
علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور

8.

توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 97-110
سیداحسان مسعود؛ پرستو عشرتی؛ محسن فیضی؛ علیرضا عینی فر

9.

رویکردی کل‌نگر به "نسبت فرهنگ و طبیعت" در "منظر فرهنگی" موردپژوهی بم

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-92
علیرضا عینی فر؛ پرستو عشرتی

10.

مفاهیم طراحی در زمینه ی بیگانه تحلیل منطقه گرایی در آثار معماران غیر بومی در کشورهای مسلمان حوزه ی خلیج فارس

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 49-108
حمیدرضا شایان؛ علیرضا عینی فر؛ داراب دیبا

11.

مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی مطالعة مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران

دوره 3، شماره 47، مهر 1390، صفحه 17-28
علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفی

12.

نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 31-41
آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر

13.

نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 51-62
صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب