1.

بررسی «حضور تدریس» در دوره‌های برخط آزفا برپایۀ چهارچوب مفهومی اندرسون : مطالعۀ موردی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 525-541
شادی شجیعی؛ احسان قبول؛ کریستینا اپل

2.

بررسی دانش محتوایی تربیتی فناوری مدرسان زبان در آموزش مجازی در ایران: مورد مدرسان زبان فرانسه و انگلیسی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 355-374
سوده اقتصاد؛ مرضیه مهرابی

3.

تأثیرآموزش مجازی حفاظت از محیط‌زیست بر نگرش و عملکرد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 505-516
سعیده خانزاده؛ مهتاب سلیمی؛ ویلما بایرام زاده

4.

تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم

دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 113-145
ناهید عابدی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ فرشید خیر اللهی؛ بابک جمشیدی نوید

5.

تاثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا: مطالعه موردی دانشجویان اقتصاد، دانشگاه تهران

دوره 58، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 565-592
فرزاد جعفری‌اقدم؛ علی جدیدزاده؛ سید مهدی ناجی اصفهانی؛ ساجده پورتقی راستگو مقدم

6.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا (موردمطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 805-823
فاطمه رزاقی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ مهدیه السادات میرترابی

7.

ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی

8.

همه گیری آنلاین: بررسی چالش های اساتید زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در طراحی و اجرای تدریس مجازی در زمان همه گیری کوید 19

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 706-721
فاطمه چهکندی

9.

واکاوی تجارب زیستۀ استادان علوم ورزشی از چالش‌ها و رهاوردهای آموزش مجازی در دورۀ همه‌گیری کووید19

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 174-150
مهدی بشیری؛ صبا دیبائی؛ بهبود یاری قلی؛ رسول فرجی؛ سپیده شبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب