1.

ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 695-704
مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی

2.

بازشناسی مفاهیم آزادی مثبت و منفی: رویکردی انتقادی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 351-369
علی اشرف نظری

3.

بررسی تحمل ارقام سویا ((Glycine max L. به علفکش گلایفوسیت

1-37، شماره 3، فروردین 1385
احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ سعید رضا وصال؛ حسن محمد علیزاده

4.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های اصلاحی اسپرس تحت شرایط شور مزرعه

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 645-653
محمد مهدی مجیدی

5.

تأملی نظری در موانع ساختاری تدوین راهبرد ملی توسعه در ایران

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر پرویز دلیرپور

6.

سازوکارهای دفاعی مورفولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی تحمل به خشکی در ارقام انتخابی تجاری سیب

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 629-646
حامد اکبری؛ حسن حاج نجاری

7.

مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
علیرضا طالعی؛ احمدرضا بلندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب