1.

آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 191-208
سعیده سادات گرامیان

2.

آینده توسعه در خاورمیانه: چالش‌ها و چشم‌اندازها

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
محمدحسین حافظیان

3.

ارزیابی مؤلفه های اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه لینز

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 629-609
مهدی امیدی؛ سید محمدهادی مقدسی

4.

پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردم‌سالاری

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 213-230
علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری

5.

تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 249-265
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

6.

تصویر حکومت در ادبیات داستانی ایران، 1320-1300

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 890-867
مهدی نصر؛ محمود رضا مقدم شاد

7.

عامل‌های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-125
ابوالفضل جعفری؛ حمیدرضا عزیزی

8.

فناوری دیجیتال، شکل‌گیری نظام پایش سراسری و آینده حکمرانی چینی.

دوره 9، شماره 3، 1402، صفحه 61-77
حجت کاظمی؛ مریم محمدزاده

9.

ماهیت فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-19
عارف برخورداری

10.

همیاری هویت ایلی و هویت ملی: مورد مطالعه ایل قشقایی و ‏نهضت ملی ‌شدن نفت ‏

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 22-1
حمید احمدی؛ یوسف وزیری

11.

هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200
علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب