1.

آموزش وتوزیع درآمدها

دوره 6، شماره 1، تیر 1380
مصطفی عمادزاده

2.

اثرات ‌گذار جمعیتی بر مخارج دولت و توزیع درآمد در ایران: کاربرد همجمعی آستانه‌ای

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 323-344
علی حسین صمدی؛ لیلا شاه علی

3.

اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار

4.

اثر عدم تخصیص یارانه‌ی نقدی به دهک‌های پردرآمد: مدل‌سازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 581-618
ایمان حقیقی؛ زهرا شاهی؛ مهدی اسماعیلی

5.

ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن‌پور

6.

بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 89-110
فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی

7.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه

8.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران

2-38، شماره 3، آذر 1387
ایرج صالح؛ مسعود فهرستی ثانی؛ حبیب اله سلامی

9.

بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری ایران (رویکرد تعیین کانون های سیاست گذاری براساس گروه های شغلی)

دوره 57، شماره 2، دی 1401، صفحه 285-319
الهام حشمتی دایاری؛ سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی

10.

تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1384
دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان

11.

تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 71-90
محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی

12.

تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388
تیمور رحمانی؛ ماندانا گلستانی

13.

رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 517-539
اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی

14.

متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 507-534
محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی

15.

نابرابری اقتصادی جهانی و فقر: تحلیل سیاست‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های درآمد در جهان در حال توسعه

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 237-256
سعیده لطفیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب