1.

تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

صفحه 1-13
محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها

2.

تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق

صفحه 15-24
مریم خلجی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

3.

ارتباط بین راهبردهای مقابله‌ای و تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبه: رویکرد نظریۀ بازگشتی

صفحه 25-42
پیمان هنرمند؛ محمد خبیری؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی

4.

اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش‌بینی شمشیربازان نخبه و مبتدی

صفحه 43-58
جعفر بلالی وشمه سرا؛ سعید ارشم؛ شهاب پروین پور؛ فضل الله باقرزاده

5.

مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت

صفحه 59-72
مهدی تختائی؛ داود حومنیان؛ محمود شیخ

6.

تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دورة بی‌پاسخی روان‌شناختی: شواهدی بر آماده‌سازی

صفحه 73-90
کامبیز نوری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

7.

تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی

صفحه 91-108
جلیل میرزایی؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب

8.

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

صفحه 109-127
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب