1.

واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/ فضا از منظر گفتمان انتقادی (مورد پژوهی: محلة اسلام‌آباد شهر زنجان)

صفحه 909-931
ابوالفضل مشکینی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید نجفی

2.

ارائة الگوی منطقه‌بندی شهری بهینه در ایران (نمونة موردی: شهر رشت)

صفحه 933-955
ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی

3.

تبیین اهمیت کیفیت مکان در بازآفرینی شهری با رویکرد آینده‌پژوهی، مورد مطالعه منطقة 10 شهر تهران

صفحه 957-980
علی حسینی؛ فاطمه سادات کهکی؛ زهرا احدی

4.

تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونۀ موردی: شهر گلپایگان)

صفحه 981-1008
اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان

5.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

6.

تحلیلی بر تأمین زیرساخت‌های اجتماعی پایدار در مقیاس محلی در راستای مدیریت پایدار (مطالعة موردی: شهر یزد)

صفحه 1033-1056
عرفان حسن پور؛ بهنود برمایه ور؛ لیلا کوکبی

7.

تحلیلی بر ارتباط مشارکت آنلاین شهروندان و سرمایة اجتماعی (مطالعة موردی: شهر رشت)

صفحه 1057-1077
محمد اسکندری نوده؛ یاسر قلی پور؛ سلمان فیضی

8.

تبیین نقش سازمان‌های غیردولتی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا (مطالعة موردی: شهر تبریز)

صفحه 1079-1102
حسین طهماسبی؛ محمدتقی حیدری؛ موسی واعظی؛ زهرا رسول زاده

9.

تحلیل و شناخت ظرفیت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی شهری براساس مدل چرخة سازگاری تاب‌آوری (RAC) در کلان‌شهر اهواز

صفحه 1103-1123
هادی علیزاده

10.

تحلیل و سطح‌بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی به گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

صفحه 1125-1148
علی موحد؛ واحد آقایی؛ مسلم قاسمی

11.

تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

صفحه 1149-1173
اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

12.

تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت ‌شهری مشهد دربارة توان‌یابان ‌و معلولان شهری

صفحه 1175-1197
نجمه غلامی؛ مصطفی امیرفخریان؛ روح اله اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب