1.

فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن

صفحه 1-15
کوثر شیرازی؛ محمد سالاری؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ مهدی پیرنیا؛ محمدرضا آصف

2.

تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان

صفحه 17-30
مریم خضری؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ مژگان قلی ‌زاده وزوانی

3.

تعامل باکتری های Bacillus subtilis، B. cereus و Pseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد مدلCaenorhabditis elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica

صفحه 31-44
حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ سید محمد مهدی مرتضویان

4.

اثر برهمکنش قارچ عامل بیوکنترلی Microdochium bolleyi بر عامل بیماری پاخوره غلات (Gaeumannomyces graminis) در خاک تیمار شده با کودهای ازته و فسفره

صفحه 45-55
امیرحسین شریفی رائینی؛ صمد جمالی؛ اکرم فاطمی

5.

برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)

صفحه 63-76
افسانه شهبازی؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان

6.

جداسازی و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی یک استرین باکتری و اکتینومیست اپیفیت برعلیه باکتری عامل هسته یخ گیاه پسته

صفحه 77-87
مژده دهقان مقدم؛ مهدیه رستمی

7.

کارایی Pseudomonas fluorescens strain EB298 (UTPf298) علیه بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم Fusarium pseudograminearum و بهبود کارایی رنگدانه های کلروفیل

صفحه 89-95
کیوان بهبودی؛ نیلوفر محمدی فشارکی؛ مجید طالبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب