1.

ارزیابی روشهای زمین آمار در برآورد هدایت هیدرولیکی خاک در مناطق شیب آب و پشت آب پایین دشت سیستان

معصومه دلبری؛ مجید خیاط خلقی؛ محمدحسین مهدیان

2.

مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها

3.

برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

اصغر شیروانی؛ وحید حسینی نوه

4.

تعیین بهترین زمان فروش و الگوی بهینه کشت بر اساس معیار پشیمانی بهینه: مطالعه موردی زارعین منطقه رامجرد استان فارس

مسعود پیروزی راد؛ محمد بخشوده؛ عباس عبد شاهی؛ عباس نجاتی

5.

اندازه‌گیری، تحلیل و تبیین پایداری واحدهای بهره‌برداری (مطالعه موردی :گندمکاران استان تهران)

هوشنگ ایروانی؛ علیرضا دربان آستانه

6.

اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

علی نیکخواه؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی

7.

مقاومت ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum L.) نسبت به تنش شوری در مراحل رویشی و زایشی

علی بنده حق؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ عزیز جوانشیر

8.

نحوه عمل ژن و وراثت‌پذیری شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی درکلزا1

حسن امیری اوغان؛ محمد مقدم؛ محمدرضا احمدی؛ سید جعفر داوری

9.

تراریختی چغندر قند (Beta vulgaris L. ) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه‌های مویین

پیمان نوروزی؛ تیم تورا؛ دگوان کای؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد علی ملبوبی

10.

عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم

عادل سی و سه مرده؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن ابراهیم زاده

11.

مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه

پیمان زمانی؛ منوچهر رضابیگی؛ محمدرضا قنادها؛ رضا بزرگی پور

12.

انتخاب غیرمستقیم ذرت(Zea mays L.) با استفاده از شاخصهای انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه

محمد مدرسی؛ منوچهر خردنام؛ محمدتقی آساد

13.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی درتعدادی از ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود

سید محمدعلی کارگر؛ محمد‌رضا قنادها؛ رضا بزرگی پور؛ احمد‌علی خواجه احمد عطاری؛ حمیدرضا بابایی

14.

مطالعه تنوع ژنتیک برنج‌های ایرانی توسط نشانگرهای آیزوزایم

محمد میردریکوند؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ علی اعلمی؛ بهزاد قره‌یاضی

15.

بررسی خصوصیات زراعی، تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاینهای حاصل از توده بومی بزرک در اصفهان

عاطفه خندان؛ قدرت‌اله سعیدی

16.

مطالعه اثرات ژنوتیپی گندم هگزاپلوئید روی تولیدگیاهان هاپلوئید آن از طریق تلاقی با ذرت

گودرز نجفیان؛ تی بی سینگ

17.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

محمد ربیعی؛ محمدمهدی کریمی؛ فریبا صفا

18.

بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

رجب چوکان؛ مجید زمانی

19.

اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

علی نیکخواه؛ علی‌اصغر صادقی؛ محمد مرادی شهربابک

20.

بررسی ارتباط ترکیب اسید‌های چرب و پروتئین دانه سویا ( Glycine max L.) با صفات مورفولوژیک و فنولوژیک از طریق تجزیه به عامل‌ها

عنایت رضوانی خورشیدی؛ سید کمال کاظمی‌تبار؛ غلامعباس کیانوش

21.

مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه‌های spp. Pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

چالز مانسو؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور

22.

مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمد بیرانوند

23.

اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

مسعود رفیعی؛ حبیب اله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ مهدی کریمی

24.

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

حشمت‌اله امینیان؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ خلیل طالبی جهرمی

25.

مقایسه‌ی جدایه‌های Pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس

محمدرضی نتاج؛ سیدمحسن تقوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب