1.

اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 601-613
سبیکه قرهچولو؛ فرشته نوراللهی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری

2.

اثر تیمارهای مختلف بر میزان قهوه‌ای‌شدن و ریز ازدیادی‎ ‎تعدادی از ارقام گیلاس (‏Prunus avium ‎L.‎‏) ‏

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 849-858
آرزو جلالی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مرجانی

3.

اثر نوع و غلظت تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی پنیرباد ‏(‏Withania coagulans‏)‏

دوره 51، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 287-294
آیسن قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسرویار

4.

ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آگار و کربوهیدرات در ریزازدیادی ‏PHL-C، پایه پاکوتاه گیلاس

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 977-989
تکتم شیدایی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ شادی عطار؛ مرتضی عظیم زاده

5.

ارزیابی صفات مورفولوژیک، پومولوژیک و کیفی ارقام و ژنوتیپ‌های هلو در شرایط محیطی استان خراسان رضوی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-65
آمنه قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مرجانی

6.

ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 341-350
طیبه زنده دل؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری

7.

بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 751-767
ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرضا کاوند

8.

تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 587-594
محمد اسماعیل نداف؛ غلامرضا ربیعی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرحمان محمدخانی

9.

مطالعه تنوع ژنتیکی و تعیین خصوصیات فنولوژی، مورفولوژی و پومولوژی برخی از ژنوتیپ‌های ‏انتخابی گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13
ابراهیم گنجی مقدم؛ محبوبه زمانی پور؛ سیما بینا

10.

مطالعه عوامل موثر در ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه گیلاس ‏MA60 ×MA

دوره 52، شماره 3، آذر 1400، صفحه 767-777
ابراهیم گنجی مقدم؛ طیبه آموزگار؛ احمد اصغرزاده؛ محبوبه زمانی پور

11.

مقایسه‎ ‎خصوصیات‎ ‎کمی‎ ‎وکیفی‎ ‎ژنوتیپ‎ ‎امیدبخش‎ ‎مشهد-86‏‎ ‎با‎ ‎برخی‎ ‎رقم‌های‎ ‎زودرس‎ ‎گیلاس

دوره 50، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 879-887
ابراهیم گنجی مقدم؛ آرزو جلالی؛ ابوالفضل ایروانی؛ سیما بیناسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب