1.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

2.

بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 4، مهر 1383
دکتر بهزاد فرخ سرشت

3.

بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏‌ها در بخش نظام اداری ایران با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 200-220
حسن رنگریز

4.

تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-202
علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی

5.

ترسیم روابط علت‌ـ معلولی مؤلفه‌های شایسته‌هراسی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (بر اساس دیدگاه خبرگان سازمانی)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 89-105
زهره محمدیاری؛ محسن آرمان

6.

تولید اسناد دیوانی در دورة زندیه در چارچوب تحولات سیاسی و اداری این دوره

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 21-38
رسول جعفریان؛ محیا شعیبی عمرانی

7.

رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (با بهره‌گیری از الگوی نظری جاگورایب)

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 629-649
محمد عابدی اردکانی؛ لقمان سلطانی

8.

شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-87
حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی

9.

طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 591-616
حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی

10.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر علی اکبر فرهنگی

11.

مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 409-429
علی اکبر معصومی

12.

نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 617-631
بهروز آقامحمدی؛ میر ابراهیم صدیق؛ رضا شیرزادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب