1.

ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس

دوره 37، شماره 4، دی 1383
عبدالرزاق حسامی فر

2.

تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 7-20
نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان

3.

تجربۀ وحیانی و مقولۀ خیال نزد ابن‌عربی

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 457-480
ابراهیم رضایی؛ جعفر شاه نظری

4.

تجرد خیال در فلسفة اسلامی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
قاسم سبحانی فخر

5.

توانایی‌های خیال و نسبت میان زیبایی طبیعی و هنری از نظر جوزف ادیسون

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 25-32
مریم بختیاریان

6.

جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
فاضل اسدی امجد

7.

زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 137-162
حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی

8.

قوه خیال و عالم مثال در آراء و اندیشه امام محمد غزالی

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385
دکتر حسن بلخاری

9.

مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 133-146
نادیا مفتونی

10.

مفهوم‌شناسی شعر و مصداق‌های آن

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 103-122
مرتضی براتی؛ نصرالله امامی

11.

منشاء هنر از منظر صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 109-126
حسین هاشم نژاد

12.

منشأ لذت از اثر هنری نزد مولانا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 123-142
سید محمد حسین نواب

13.

نقدی بر برهان خفای الهی مبتنی بر پدیدارشناسی معنویتِ شیعی از منظر هانری کُربن

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-70
بهروز اسدی؛ ان‌شاءالله رحمتی؛ بابک عباسی

14.

نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 4-14
فاطمه بنویدی

15.

وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب