1.

آیات الترغیب والترهیب فی سورة محمد 6 دراسة أسلوبیة

دوره 14، شماره 1، تیر 2018، صفحه 115-136
عیسی متقی زاده؛ آزاده شه بخش مجبور

2.

الألوان ودلالاتها فی خمریات أبی نؤاس

دوره 12، شماره 3، دی 2016، صفحه 447-474
لیلا جمشیدی؛ زهرا زارع خضری

3.

البنیة و السیاق و أثرها فی فهم النص

دوره 1، شماره 1، تیر 2005
للدکتور عدنان طهماسبی؛ للدکتور شهریار نیازی

4.

الحمولات الرمزیة فی شعر محمد الفیتوری؛ مقاربة تحلیلیة فی شعره المقاوم

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 240-262
محمدحسن امرائی

5.

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة

دوره 15، شماره 4، فروردین 2020، صفحه 565-589
زهرا فرید؛ فاطمه اکبری زاده

6.

جمالیات التقدیم والتأخیر فی رومیات أبی فراس الحمدانی

دوره 8، شماره 14، تیر 2012، صفحه 53-66
محمد شریف عسکری؛ علی أسودی

7.

دراسة الإیقاع الداخلی فی القصیدة الجداریة لمحمود درویش (دراسة دلالیة)

دوره 14، شماره 1، تیر 2018، صفحه 17-39
علیرضا شیخیانی؛ محمد جواد پورعابد؛ علی خضری

8.

دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 191-209
حسن ساقی؛ سید خلیل باستان؛ مجید صالح بک

9.

دراسة سیمیائیة فی «قصائد إلى یافا» لعبد الوهاب البیاتی

دوره 13، شماره 3، دی 2017، صفحه 457-476
سمانه نقوی؛ محسن سیفی

10.

دلالات أبنیة الصفة المشبهة و اسم الفاعل فی القرآن

دوره 12، شماره 2، مهر 2016، صفحه 279-301
ابوالفضل سجادی؛ زهرا شیخ حسینی

11.

دلالة الألوان فی شعر فوزی سعد عیسى

دوره 15، شماره 3، دی 2019، صفحه 403-424
رمضان رضائی؛ علی قهرمانی

12.

دلالة المکان فی مقامات الحریری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 117-136
محمد رضا خضری

13.

صوت الراء ردوده الجمالیة والدلالیة فی سورتی التکویر والانفطار «دراسة صوتیة»

دوره 14، شماره 3، دی 2018، صفحه 517-539
جلال مرامی؛ سعید سواریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب