1.

اثر جهت خاک‌ورزی و موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و پایداری خاکدانه‌ها

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 217-230
حسین اسدی؛ حسین خوشرنگ؛ عیسی ابراهیمی

2.

اثر شوری خاک بر معدنی شدن نیتروژن در حضور و عدم حضور کلش گندم در سه خاک با کلاس بافتی متفاوت

دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1913-1928
یونس شکوهی فر؛ احمد محمدی قهساره؛ کریم شهبازی؛ محمدمهدی طهرانی*؛ حسین بشارتی

3.

بررسی اثر سطوح مختلف بیوچار طبیعی بر برخی از ویژگی‌های خاک، درصد جوانه‌زنی و عملکرد گیاه مرتعی اروشیا (Eurotia ceratoides)

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-50
راضیه دهقانی؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ سلمان زارع؛ علی طویلی؛ بابک متشرع زاده

4.

بررسی توزیع و فراهمی فسفر در حضور ماده آلی و گوگرد عنصری به همراه باکتری تیوباسیلوس در دو خاک آهکی با بافت متفاوت

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2625-2641
حسین رفیعی؛ محبوبه ضرابی؛ شهریار مهدوی

5.

بهبود برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از ابعاد فرکتالی

دوره 51، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3102-3087
حسن مظفری؛ سید علی اکبر موسوی؛ فرناز احمدی

6.

پیامد کاربرد بیوچار اصلاح شده با گوگرد بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2333-2344
اکبر کریمی؛ عبدالامیر معزی؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایتی ضمیر

7.

تأثیر درجات مختلف آبگریزی خاک حاصل از افزودن کود گاوی بر ویژگیهای پایداری خاک و فراهمی آب

دوره 53، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1281-1296
معصومه نیکپور؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ هرمزد نقوی

8.

تأثیر کود ترکیبی فسفر و مواد آلی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 55، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 401-413
مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ ماهرخ شریف مند

9.

تاثیر افزودن ماده آلی بر انتخابگری تبادل کاتیونی پتاسیم-کلسیم در خاک آهکی

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2345-2357
نرجس بابائی کسمائی؛ مریم خلیلی راد؛ محمود فاضلی

10.

تحلیل اثر عوامل محیطی بر کشت ذرت علوفه‌ای با استفاده از منطق فازی

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 1009-1022
حسین پورهادیان

11.

فرسایش‌پذیری خاک و عوامل موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 23-32
علی محمودی ازناوه؛ فاطمه ملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب