1.

اثر برهمکنش بین گیاه باقلا و باکتری N179 Paenibacillus polymyxa بر شته سیاه باقلا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 283-294
سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین اینجار؛ علیرضا علیزاده

2.

اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 97-105
سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

3.

اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-72
مریم راشکی؛ مژده اسمعیل بیگی

4.

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 43، شماره 2، آذر 1391، صفحه 251-260
سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

5.

القای مقاومت آنتی‌بیوزی در فلفل دلمه‌ای، Capsicum annuum L.، علیه شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، با محلول‌پاشی کودهای ریزمغذی

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 73-85
طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

6.

بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 33-46
محمدکاظم ایران نژاد؛ محمدامین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده

7.

بررسی بیولوژی سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
لیدا فکرت؛ پرویز شیشه بر

8.

بررسی تأثیر بیولوگ سیدروفوریک در دماهای مختلف بر فراسنجه‏ های زیستی کنۀ تارتن Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 129-141
نازنین مرادزاده؛ ملیحه لطیفی؛ سید رسول صحافی

9.

بررسی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
فائزه باقری؛ وحید وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مهدیه بی‌غم

10.

بر‎ ‎هم‌کنش تغذیه‌ای بین گونه‌های مختلف قارچ‌‌های میکوریز و فلفل ‏Capsicum annum L.‎‏ و اثرات ‏آن بر پارامترهای زیستی شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ‎،‎ ‎در شرایط گلخانه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-300
مصطفی حسنوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی

11.

تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 89-99
لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

12.

جمعیت‌شناسی کنۀ شکارگرAcari: Phytoseiidae) ) Amblyseius swirskii روی کنۀ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-137
فردوس رفیع زاده افشار؛ ملیحه لطیفی

13.

خصوصیات زیستی بالتوری(Neu., Chrysopidae) Chrysoperla carnea روی سنک قوزه پنبه(Het., Miridae) Creontiades pallidus

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
یعقوب فتحی‌پور؛ علی جعفری

14.

دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 249-258
مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور

15.

کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 177-191
ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع

16.

مطالعه جدول زندگی و درصد زند همانی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch روی ارقام مختلف لوبیا

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
یعقوب فتحی پور؛ مهرداد احمدی؛ کریم کمالی

17.

مقایسه پارامترهای جدول زندگی دوجنسی دو جمعیت: باغی، و انباری، زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-12
فاطمه باقری؛ سید حسین گلدانساز؛ محمود سوفباف سرجمعی

18.

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 209-215
رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

19.

مقایسۀ آماره‌های جدول زندگی بید گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه‌فرنگی اهلی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-149
سید علی اصغر فتحی؛ ندا صلحی؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب