1.

استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 45-42
احسان خونساری نژاد؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سرور خراشادی

2.

استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 81-103
سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

3.

بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 371-394
فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی

4.

بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانی و شَی‌مُرید از لیلی و مجنون نظامی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-19
حمیرا زمردی؛ محمداکبر سپاهی

5.

بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 111-129
خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پور الخاص؛ ولی علی منش

6.

بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 99-116
محمدحسین سرداغی؛ محمدباقر شهرامی

7.

تأمّلی در دیدگاه‌‌های نظامی دربارۀ جوهره و خاستگاه شعر

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 91-110
محمود فضیلت؛ یاسین اسمعیلی

8.

تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 183-199
مریم مشرف الملک؛ سمیرامیس ابراهیمی

9.

ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 431-446
مه زاد شیخ الاسلامی؛ lایمان منسوب بصیری؛ حسن زیاری سدهی

10.

خورنق کاخ بهزاد

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
علی اصغر شیرازی

11.

روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 27-44
محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی

12.

مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سعیده لطفیان

13.

مسائل بنیادین انسان و هستی در پرسش‌های خیام و پاسخ‌های نظامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 134-113
همایون جمشیدیان

14.

مطالعه چهره انسان در نگاره سلطان سنجر و پیرزن اثر محمود مذهب، مخزن الاسرار نظامی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 251-280
الهه پنجه باشی؛ یاسمین رحیمی

15.

معرفی نسخۀ خطی لیلی و مجنون اثر کرم‌علی به سفارش میرزا محمودخان، نمایندۀ ایران در لاهه در دورۀ قاجار، فروخته‌شده در حراج بونامز انگلستان (طرح پیکرنگاری درباری تصویب‌شده در الزهرا)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 125-157
الهه پنجه باشی

16.

نکته‌ای چند دربارۀ تحوّل شکلی و معنایی ساقی‌نامه‌ها (با تأکید بر تذکرۀ میخانه)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 81-99
سیّد مرتضی میرهاشمی

17.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
ابوالفضل حری

18.

ویژگی‌های روانی و جسمانی زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شیرین نظامی گنجوی

دوره 5، شماره 2، آبان 1386
منصوره تبریزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب