1.

اثرات قارچ میکوریز ( Glomus mosseae و(G. intraradices بر نماتود ریشه¬گرهی (Meloidogyne javanica) روی گوجه¬فرنگی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 121-129
هادی گلزاری؛ محمد سالاری؛ ابراهیم صداقتی خروی؛ فرهاد رجالی

2.

اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 139-149
حلیه حسینی؛ ناصر پنجه که؛ حسین علایی

3.

اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 365-377
واحد باقری؛ محمدحسین شمشیری؛ حسین شیرانی؛ حمیدرضا روستا

4.

اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات

دوره 16، شماره 3، آبان 1393، صفحه 733-747
محمد علی ابوطالبیان؛ رنگین شبرندی

5.

ارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مؤلفه‌های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 269-282
فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

6.

بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 216-197
پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری

7.

بررسی تاثیر رابطه همزیستی میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر معدنی گیاه گندم رقم پیشتاز

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-63
فرهاد رجالی؛ اشرف اسمعیلی زاد؛ کبری ثقفی

8.

تأثیر تلقیح قارچ‌های آربسکولار Glomus fasciculatum وG. mosseae بر رشد، فتوسنتز و جذب برخی عناصر نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi L.)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 259-268
جواد میرزایی

9.

تأثیر قارچ قارچریشۀ آربسکولار (Glomus mosseae) برجذب و توزیع برخی عنصرهای غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، روی و مس) در دانهال‌های پستۀ سرخس، ابارقی و بنه‌باغی در شرایط تنش شوری

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 175-189
مسعود فتاحی؛ محمد حسین شمشیری؛ شیرین نصراله پورمقدم

10.

تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌ های فیزیولوژیکی گندم در سطوح مختلف آبیاری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 67-83
علیرضا محسنی؛ رئوف سید شریفی؛ سعید خماری

11.

شناسایی قارچ‌های میکوریزآربسکولار در درختان نارنگی کینو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پیوند شده برروی پایه رافلمون با استفاده ازتکنیک واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
محمد حسین شمشیری؛ بو پیندار سینگ

12.

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 61-73
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب