1.

بازآفر ینی دولت مروری بر د یدگاه های موافقان و مخالفان

دکتر سید مهدی الوندی؛ عباس صمدی

2.

رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت

دکتر حسن زارعی متین

3.

تحلیل مسیر (path analysis) و علت یابی در علم مدیریت

دکتر عادل آذر

4.

ارزش تجهیزات امانتی در قرارداد های وارانتی

دکتر عزت الله اصغری زاده

5.

مطالعهء روابط انسانی (با تأکید بر انگیزش) د رمرا کز آمو زشی

دکتر ابولفضل سهرابی

6.

بر رسی عواملی مؤثر بر د رخو است های تغییر رشته د انشجو یان د انشگاه تهران

دکتر سید محمد محمودی

7.

مدیریت حج زائران ایرانی

علی نقی امیری

8.

نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام اداری

سید حسین اخوان علوی

9.

بررسی عواملی مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجو یان د انشگاه تهران

دکتر سید رضا سید جوادین

10.

کارکردهای مدیریت در جامعه اسلامی

سید احمد میر حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب