1.

سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده

صفحه 1-16
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

2.

بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس

صفحه 17-30
کرامت اله زیاری؛ سید محمود زنجیر چی؛ کبری سرخ کمال

3.

نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار

صفحه 31-46
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ زهرا بخشی

4.

تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز

صفحه 46-72
سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ راضیه تیموری

5.

ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 63-82
زهرا پیشگاهی فرد؛ رضا جنیدی

6.

بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران

صفحه 82-103
مجید عبدالهی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی

7.

تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

صفحه 103-120
رسول افضلی؛ وحید کیانی

8.

شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

صفحه 121-134
محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور

9.

سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا

صفحه 135-156
حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیدعلی بدری؛ سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ حجت ا... شرفی

10.

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

صفحه 157-166
حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب