1.

بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی

صفحه 779-794
فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ میثم انصاری؛ زهرا بهراد؛ فاطمه عسگری

2.

تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

صفحه 795-807
فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری؛ نادر درکی؛ علیرضا طلایی؛ امان الله جوانشاه

3.

اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر شیرین‌بیان

صفحه 809-817
محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ مرضیه مظهری

4.

سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم

صفحه 819-828
جلال جلیلیان

5.

تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

صفحه 829-838
مهری خشت زر؛ سید عطاءاله سیادت

6.

اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو

صفحه 839-856
محسن سعیدی؛ ماندانا آژند

7.

تأثیر متیل‌ جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه‌های درونی کالوس کنگر فرنگی

صفحه 857-869
آتنا تنوری؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده

8.

تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم‌آبی

صفحه 871-885
فرخ امیدی؛ علی سپهری

9.

مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’

صفحه 887-896
عبداله خدیوی خوب

10.

بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تجمع یون‌های فلزی در کلزای تلقیح‌شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

صفحه 897-910
مرتضی بازیار؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده

11.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در نهاوند

صفحه 911-919
مجتبی خزائی؛ محمدحسن هادی زاده؛ احسان اله زیدعلی

12.

ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله

صفحه 921-932
سکینه صدری؛ مجید پوریوسف؛ علی سلیمانی

13.

اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

صفحه 933-943
لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ علی دادخدایی

14.

اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ

صفحه 945-956
طیبه زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسین غدیری

15.

اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم

صفحه 957-972
وحیده خالق نژاد؛ فرهاد جباری

16.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 973-986
سمانه کیانی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاءاله سیادت؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محسن ساری

17.

بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند

صفحه 987-997
مجتبی خزائی

18.

تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک

صفحه 999-1013
روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی عشری؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار

19.

اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

صفحه 1015-1026
عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

20.

ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

صفحه 1027-1036
الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان

21.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب