1.

رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

صفحه 1-20
کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا

2.

خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش‌شناختی مدل ها در ادراک خدا)

صفحه 21-48
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

3.

ویژگی های حیات معقول به عنوان هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه علامه محمدتقی جعفری

صفحه 49-73
فاطمه زارع؛ جعفر شانظری

4.

دیدگاه های کیهان شناختی در هستی شناسی جینی

صفحه 75-95
محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی

5.

انحای استمداد از اولیای الهی و وجوه اختلاف در آن

صفحه 95-119
مهدی فرمانیان کاشانی؛ محمد معینی فر

6.

بررسی انتقادی چیستی لذّت درفلسفه اسلامی

صفحه 121-144
سید عبدالرحیم حسینی

7.

ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین

صفحه 145-177
الله کرم کرمی پور؛ ولی الله نصیری

8.

تأثیر متقابل باورها و کردارها از دیدگاه علم سلوک

صفحه 179-191
علی فضلی

9.

در هم کنش زبان هنری و تجربه دینی از چشم انداز هرمنوتیکی هانس-گئورگ گادامر

صفحه 193-222
علیرضا رازقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب