1.

بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علّامه طباطبایی (ره)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-91
زینب کریمی قدوسی؛ امیرعباس علیزمانی

2.

بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 92-71
مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم

3.

بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 73-92

4.

بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی در زنان وابسته به مواد مخدر

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 117-138
مهدی نیکدل؛ سعید بختیارپور؛ فرح نادری؛ پروین احتشام زاده

5.

تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82
عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر

6.

تبیین و تحلیلی انتقادی بر رابطۀ «مرگ‌اندیشی» با «معنای زندگی» در فلسفۀ کرکگور

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 235-258
غلامحسین خدری

7.

رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124
عباس رحیمی نژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ مهدی ایمانی زاده

8.

رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 349-377
عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی

9.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

10.

مطالعه تطبیقی معنای زندگی از منظر سورن کی‌یر کگور و علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-108
سید مرتضی سجادی؛ مجتبی آخوندی؛ وحید انعامی

11.

مطالعه و تأملی بر رویکرد آلبر کامو به معنای زندگی

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 63-77
قاسم رضایی؛ محمدجواد صافیان

12.

معناداری زندگی بشر بر مبنای توصیف کی یرکگور از سه قلمرو زیبایی شناسی، اخلاق و دین

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 129-161
عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی؛ اصغر پوربهرامی

13.

معنا، غایت و ارزش (بررسی آراء گرت تامسُن در باب معنای زندگی)

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 31-55
غزاله حجتی؛ امیر عباس علیزمانی

14.

معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 365-396
آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ ناصر مومنی

15.

نسبت «دین» با «معنای زندگی» و «آلام وجودی» از نگاه ویلیام جیمز

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 613-630
مهدی معالی؛ علی‌اکبر عبدل‌آبادی

16.

هدف و هدفمندی مؤلفۀ معنابخشی در حادثۀ عاشورا

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 739-756
عبدلله نصری؛ زهرا کریمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب