1.

التدبیج فی شعر حیدر محمود

دوره 16، شماره 3، دی 2020، صفحه 413-437
علی قهرمانی؛ رمضان رضائی

2.

الحمولات الرمزیة فی شعر محمد الفیتوری؛ مقاربة تحلیلیة فی شعره المقاوم

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 240-262
محمدحسن امرائی

3.

الرؤیة الأنثویة فی الخطاب الشعری؛ دراسة مقارنة بین فدوى طوقان وفروغ فرخزاد

دوره 9، شماره 4، فروردین 2014، صفحه 5-29
محمود حیدری

4.

المبنى الإزدواجی فی شعر بدر شاکر السیاب

دوره 7، شماره 12، تیر 2011، صفحه 79-103
معصومة نعمتی قزوینی؛ کبرى روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی

5.

المسیح و الرموز المسیحیة فی شعر یوسف الخال

دوره 10، شماره 1، تیر 2014، صفحه 61-90
کبری روشنفکر؛ مجید محمدی بایزیدی

6.

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة

دوره 15، شماره 4، فروردین 2020، صفحه 565-589
زهرا فرید؛ فاطمه اکبری زاده

7.

أنماط القناع فی شعر عزّالدّین المناصرة

دوره 12، شماره 1، تیر 2016، صفحه 71-89
معصومه بخشعلی زاده؛ رقیه رستم پور ملکی

8.

تجلیات الرمز الصوفی فی شعر فاروق شویخ، دیوان قنادیل لحنینٍ داکن أنموذجا

دوره 16، شماره 3، دی 2020، صفحه 367-385
هدیة قاسمی فرد؛ خداداد بحری

9.

دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 69-91
حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل؛ حبیب کشاورز

10.

دراسة مضامین "الإیمان" فی شعر إیلیا أبی ماضی

دوره 14، شماره 2، مهر 2018، صفحه 355-377
سید فضل الله میرقادری؛ محمد علی سلمانی مروست؛ کریم کشاورزی

11.

دلالات توظیف الأساطیر فی شعر فدوى طوقان شاعرة فلسطین

دوره 13، شماره 4، فروردین 2018، صفحه 547-564
موسی عربی؛ سجاد عربی؛ حمیدرضا غلامی

12.

دلالة الألوان فی شعر فوزی سعد عیسى

دوره 15، شماره 3، دی 2019، صفحه 403-424
رمضان رضائی؛ علی قهرمانی

13.

ربُّ السیف والقلم فـی میزان النقـد

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 133-149
سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی

14.

فکرة الموت وألوانه فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 565-585
حامد صدقی؛ رسول زارع

15.

ملامح الاغتراب فی شعر أحمد الصافی النجفی

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 533-563
سیدعدنان اشکوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب