1.

آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 79-96
محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

2.

بحران فلسفۀ مدرن از منظر هوسرل و هایدگر و جدایی کنش و واقعیت

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1211-1227
مهدی نصر

3.

بررسی بداهه‌پردازی درموسیقی ایرانی براساس پدیده‌شناسی استعلایی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 67-74
مهدی مختاری؛ نرگس ذاکر جعفری

4.

پدیدارشناسی در قصیده «المئذنة» آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 69-86
سید رضا میراحمدی؛ علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس

5.

تحلیل معنای تأمل و نقش آن در مراحل سه‌گانۀ فلسفۀ هوسرل

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 85-105
حسین زمانیها

6.

تحلیل نسبت زمانْ‌آگاهی و خودآگاهی در فلسفۀ هوسرل

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 37-54
حسین زمانیها

7.

تحلیل نقد سارتر بر خوداستعلایی هوسرل

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 153-170
علیرضا فرجی

8.

تعمیم تعریف رسمی و حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در ردّ وجود ذهنی

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-17
مهدی اسدی

9.

دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-56
مهدی خبازی کناری

10.

زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174
علیرضا فرجی

11.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

12.

نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 63-83
سید محمد حسینی؛ مهدی منفردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب