1.

ارزیابی رابطه پوشش تاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید مرتع

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ مهدی بصیری؛ سمیه دهداری؛ محمدعلی زارع چاهوکی

2.

بررسی ارتباطات متقابل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با گونه های غالب مرتعی منطقه مهرزمین قم

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
محمد جعفری؛ حسین باقری؛ محمدرضا قنادها؛ حسین ارزانی

3.

بررسی بوم شناسی گونه های افدرا Ephedra spp. در منطقه بیارجمند شاهرود

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379
حسین ارزانی؛ مسلم مظفری؛ محمدرضا مقدم؛ منوچهر دادخواه

4.

بررسی تاثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه‌های مختلف

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
حسین ارزانی؛ مرضیه مسیبی؛ علی نیکخواه

5.

بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های محلول برخی گونه‌های مرتعی در مراحل مختلف فنولوژیک

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
حسین ارزانی؛ زید احمدی؛ حسین آذرنیوند

6.

بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جواد ترکان؛ حسین ارزانی

7.

بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
جلیل فرزاد مهر؛ حسین ارزانی؛ علی اکبر نظری سامانی

8.

بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
جلیل فرزاد مهر؛ حسین ارزانی؛ علی اصغر درویش صفت؛ محمد جعفری

9.

بررسی کیفیت علوفه در دسترس دام نژاد دالاق در مراتع قشلاقی

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ حسین آذرنیوند؛ علی نیکخواه

10.

بررسی مراتع عشایر کوچ رو سیستانی به منظور دستیابی به تعادل پایدار دام و مرتع

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
حسین ارزانی؛ غلامرضا سنجری

11.

بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Agropyron desertorum و Stipa barbata, Agropyron cristatum

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
علی طویلی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین ارزانی

12.

بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس )

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
سید حمید حبیبیان؛ علی اکبر مهرابی؛ حسین ارزانی؛ محسن شوکت فدایی

13.

تأثیر بارندگی بر تغییرات پوشش تاجی و تولید گیاهان مرتعی در پلور

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی

14.

تاثیر شدت‌‌های چرای دام بر ترکیب پوشش گیاهی، رطوبت، مقاومت مکانیکی و نفوذپذیری خاک

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
اصغر کهندل؛ محمدرضا چایی‌چی؛ حسین ارزانی؛ محسن محسنی‌ساروی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری

15.

تعیین اندازه واحد دامی ‌و برآورد میزان انرژی مورد نیاز گوسفند مغانی

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ مهدی قریانی؛ حسین آذرنیوند؛ احسان شهریاری

16.

تعیین اندازه واحد دامی ‌و نیاز روزانه گوسفند سنگسری

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ زینب جعفریان‌جلودار؛ مهدی قریانی

17.

تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
حسین ارزانی؛ سارا فرازمند؛ رضاعرفان زاده

18.

تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
حسین ارزانی؛ حسن احمدی؛ زینب جعفریان جلودار؛ محمد جعفری

19.

معرفی شاخص‌های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ سهیلا نوری؛ سیدحسن کابلی؛ حمیدرضا مرادی؛ حسن قلیچ‌نیا

20.

مقایسه خوشخوراکی گونه های مرتعی و رفتارچرایی بز در مراتع پشتکوه استان یزد

دوره 58، شماره 4، دی 1384
ناصر باغستانی میبدی؛ حسین ارزانی

21.

مقایسه عشایراسکان یافته خودجوش و هدایت شده در تر سالی و خشکسالی از نظر درصد وابستگی دام به علوفه مرتعی

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
سیدحمید حبیبیان؛ علی‌اکبر مهرابی؛ حسین ارزانی

22.

نقش گیاهان دارویی در مدیریت مراتع بحرانی

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
روجا صفاییان؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ نصرت‌ا... صفاییانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب