1.

ارتقاء تفکیک‌پذیری نتایج حاصل از برگردان دو‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 117-130
مجید جمیع؛ بهروز اسکوئی

2.

استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-77
بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند

3.

استفاده از وارون‌سازی مرز تیز و نواحی شکاف برای تفسیر بهینه داد‌ه‌های مگنتوتلوریک در شمال‌غرب ایران

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 55-76
سعید قنبری فر؛ منصوره منتهایی

4.

اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تیر 1383
مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا

5.

بررسی جدایش فاز قطبش‌های گوناگون داده‌های زمین مگنتوتلوریک در محیط‌های ناهمسانگرد الکتریکی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
منصوره منتهائی؛ بهروز اسکوئی

6.

بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 161-174
بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان

7.

بررسی علل زایش دریاچه هویر (البرز مرکزی) براساس داده‌‌های مگنتوتلوریک

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-110
بهروز اسکویی؛ صفیه امیدیان

8.

بررسی مرز لایه‌‌‌ها و توده‌‌های زمین‌گرمایی منطقۀ سبلان با استفاده از برگردان دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 97-108
میلاد تکلو؛ بهروز اسکویی؛ سهیل پرخیال

9.

بررسی معیار معرفی‌شده در کد WALDIM به‌منظور شناسایی ناهمسانگردی الکتریکی در ساختارهای زمین‌شناسی پیچیده؛ مطالعة موردی: حاشیة قاره‌ای

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 219-228
منصوره منتهایی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی

10.

بررسی‌های مگنتوتلوریک و رادیومگنتوتلوریک، مثالی از جزیره میدسومار سوئد

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 13-21
بهروز اسکویی؛ آیدا هوشیاری‌فر

11.

تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 313-324
احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی

12.

تصحیح تانسور امپدانس سه‌بعدی در حضور مقادیر فاز غیرمعمول و اعوجاج‌های غیرالقایی

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 593-608
امیر حیدری سی پی؛ بنفشه حبیبیان

13.

تعیین ساختار هدایت ویژه پوسته زمین در یک حاشیه قاره‌ای با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
منصوره منتهایی؛ هاینریش براسه؛ بهروز اسکویی

14.

تفسیر داده‌‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌‌گرمایی سبلان واقع در شمال غرب ایران

دوره 37، شماره 3، آذر 1390
غلامعباس فنائی خیرآباد؛ بهروز اسکویی

15.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 355-367
بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند

16.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 239-248
بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی

17.

تفسیر دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌گرمایی تراواله در ایتالیا

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
بهروز اسکویی؛ آدله منزلا

18.

تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
احمدعلی بهروزمند؛ بهروز اسکوئی

19.

تفسیر یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان ژئوترمال تراواله در ایتالیا

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 1-16
بهروز اسکویی

20.

تفسیر یک‌بُعدی و دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور تشخیص ساختارهای زمین‌شناسی زیرسطحی در امتداد یک نیم‌رخ شرقی-غربی در منطقه اراک

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
سیدمسعود انصاری؛ بهروز اسکویی؛ مارتین آنسورس

21.

تفسیر یک‌بُعدی و دو‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
عیسی منصوری کرمانشاهی؛ بهروز اسکویی

22.

شناسایی گسل‌های جنوب آتش‌فشان سبلان روی نیم‌رُخ مقاومت ویژه حاصل از وارون‌سازی داده‌‌‌‌های مگنتوتلوریک

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 53-65
میلاد تکلو؛ بهروز اسکویی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی

23.

کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف مخازن زمین‌گرمایی با مثالی از ایسلند

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-106
بهروز اسکویی؛ سیدمسعود انصاری

24.

مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387
بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند

25.

وارون‌سازی دو و سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور اکتشاف ساختارهای هیدروکربنی در میدان نفتی سه‌قنات، جنوب‌غربی ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 575-586
بهروز اسکوئی؛ عیسی منصوری؛ لاوست پدرسن؛ رحمان جواهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب