1.

تحلیل فضایی توسعة منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی

صفحه 1-28
فیروز جعفری؛ سونیا کرمی؛ افشار حاتمی؛ هانیه اسدزاده

2.

ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگی‌های محیط طبیعی

صفحه 29-52
حسن رحمن آبادی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ بابک میر باقری

3.

بهبود توزیع فضا- مکانی فروشگاه‌های زنجیره ای در شهر تبریز

صفحه 53-75
امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ زیبا یاوری

4.

روش امتیازدهی منطق ترجیح و ارزیابی چندمعیاره در قابلیت حفاظت منابع طبیعی

صفحه 77-99
بی بی زهرا مظلوم؛ سعید پورمنافی؛ علیرضا سفیانیان؛ عبدالر سول سلمان ماهینی

5.

ارزیابی محیط ‌زیستی مکان‌های دفن زباله‌های شهری در استان مازندران براساس قوانین ملی ایران

صفحه 101-124
یاسمن امیرسلیمانی؛ عزیر عابسی؛ یاسر ابراهیمیان قاجاری

6.

بررسی و ارزیابی نقش توان‌های محیطی در توزیع مکانی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان مراغه با تکنیک AHPفازی

صفحه 125-151
علی آذر

7.

مدل‌سازی خدمات اکوسیستمی مبتنی بر تغییرات پوشش و کاربری سیمای سرزمین با به‌کارگیری نرم‌افزار InVEST در منطقة حفاظت‌شدة جهان‌نما (مورد مطالعه: خدمت اکوسیستمی ترسیب کربن)

صفحه 153-173
انسیه فدایی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ محمد جواد امیری

8.

تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد

صفحه 175-203
سعید زنگنه شهرکی؛ علی حسینی؛ مهدی زنگنه شهرکی؛ محمد غفاری زاده؛ مجید فولادیان

9.

ارزیابی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های آبریز گادر بر اساس پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری

صفحه 205-224
مجتبی یمانی؛ موسی عباسی

10.

مناطق ویژۀ علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعۀ پایدار (نمونۀ مطالعاتی: منطقۀ ویژۀ علم و فناوری یزد)

صفحه 225-252
سمانه خسروانی نژاد؛ آزاده علیزاده؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ رضا اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب