1.

آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی

2.

آثار ذرت سیلویی عمل آوری شده و کاه ملاس دار عمل آوری شده در پروار گوساله های نر هلشتاین

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
پرویز جامعی؛ فرزادمیرزایی آقچه قشلاق؛ علی نیکخواه

3.

اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
علی نیکخواه؛ محمدعلی جعفری؛ پرویز جامعی

4.

اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی

5.

استفاده از ذرت سیلو شده در پروار گوساله ها

2و3، شماره 0، آذر 1357
پرویز جامعی

6.

بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
پرویز جامعی؛ جمال فیاضی؛ علی نیکخواه

7.

بررسی برخی از صفات بره های قره گل درشرایط محیطی کرج با تغذیه دستی

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1363
پرویز جامعی؛ ناصرکاشیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب