1.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1067-1088
ولی رستمی؛ داود کاظمی

2.

آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402
حامد کاویانی؛ محمدرضا ویژه؛ ولی رستمی

3.

آسیب‌شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402
میثم ابوطالبی نجف آبادی؛ ولی رستمی؛ فرامرز عطریان

4.

استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 333-350
حسین بابایی؛ ولی رستمی

5.

اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 735-746
ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی

6.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1307-1329
کیامرث جهانگیر؛ ولی رستمی؛ بهاالدین تاری

7.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 231-248
ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حمید رضا سلیمی

8.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 601-620
ولی رستمی؛ فاطمه محمدی؛ مسعود رنجبر

9.

تضمینات اساسیِ حق‌ها و آزادی‌های بنیادین: واکاوی آیین دادخواهی اساسی در فرانسه و انگلستان

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 497-517
محمد حسن کبگانی؛ ولی رستمی

10.

تعدیل در قراردادهای اداری

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 215-236
ولی رستمی

11.

جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-98
ولی رستمی؛ احسان اکبری

12.

سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1319-1340
خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی

13.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-83
ولی رستمی؛ حسین قبادی

14.

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1055-1071
ولی رستمی؛ محمدصادق فراهانی

15.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیرمتمرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402
ولی رستمی؛ مهدی بهرامی

16.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400
ولی رستمی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آب شرینی

17.

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 603-625
ولی رستمی؛ حمید قهوه چیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب