1.

آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 737-768
حامد کاویانی؛ محمدرضا ویژه؛ ولی رستمی

2.

آسیب‌شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1275-1291
میثم ابوطالبی نجف آبادی؛ ولی رستمی؛ فرامرز عطریان

3.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1067-1088
ولی رستمی؛ داود کاظمی

4.

استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 333-350
حسین بابایی؛ ولی رستمی

5.

اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 735-746
ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی

6.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1307-1329
کیامرث جهانگیر؛ ولی رستمی؛ بهاالدین تاری

7.

امکان سنجی مقرره گذاری شورای نگهبان؛ مطالعه موردی مصوبه انتخاباتی(1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403
ولی رستمی؛ محمدرضا مرادیان نیری

8.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 231-248
ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حمید رضا سلیمی

9.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 601-620
ولی رستمی؛ فاطمه محمدی؛ مسعود رنجبر

10.

تضمینات اساسیِ حق‌ها و آزادی‌های بنیادین: واکاوی آیین دادخواهی اساسی در فرانسه و انگلستان

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 497-517
محمد حسن کبگانی؛ ولی رستمی

11.

تعدیل در قراردادهای اداری

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 215-236
ولی رستمی

12.

جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-98
ولی رستمی؛ احسان اکبری

13.

دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 792 دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1403
ارسلان درجی؛ ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی

14.

سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1319-1340
خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی

15.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-83
ولی رستمی؛ حسین قبادی

16.

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1055-1071
ولی رستمی؛ محمدصادق فراهانی

17.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیرمتمرکز

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 429-449
ولی رستمی؛ مهدی بهرامی

18.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 307-327
ولی رستمی؛ ایوب شافعی پور؛ مهران آب شرینی

19.

نسبت حق بر توسعه با دولت‌های توسعه‌گرا و رفاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402
محمدحسین صادقی؛ ولی رستمی

20.

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 603-625
ولی رستمی؛ حمید قهوه چیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب