1.

اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و عملکرد تحصیلی: (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 585-609
الهام اکبری؛ شاهین شکوهی؛ مهدی اکبری گلزار

2.

برآورد میزان آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان روستایی و رابطه آن با آگاهی والدین و مربیان

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 777-792
فاطمه ایزدی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودایی زاده

3.

بررسی پویایی درآمد خانوار شهری و روستایی در مشاغل مختلف

دوره 57، شماره 3، آبان 1401، صفحه 392-415
سجاد برخورداری؛ مائده عبدی

4.

بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158
پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی

5.

بررسی سبک اسنادواضطراب کودکان‘به عنوان تابعی از سبک اسنادی‘اضطراب‘ شغل وسطح تحصیلات والدین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1378
دکتر محمد خدایاری فرد

6.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 555-564
مریم مورج؛ مهتاب پوراتشی؛ میرزا رضا آخوند زردینی؛ مجتبی سوختانلو

7.

بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
حسین محمودیان

8.

تأثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 135-152
هوشنگ نایبی؛ میمنت گلشنی

9.

تاریخ معاصر ایران در حافظه‏ ی جمعی ایرانیان مطالعه‏ ای بین قومی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 43-82
حمید عباداللهی چنذانق؛ فاطمه یزدان عاشوری

10.

تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1386
علیرضا دهقان؛ هوشنگ نایبی؛ سعید معیدفر

11.

تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها

دوره 5، شماره 0، مرداد 1387
هوشنگ نایبی؛ علی رضا دهقان؛ سعید معید فر

12.

تحصیلات و جدایی‌گزینی فضایی در کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-65
نورالدین فراش؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی

13.

تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 111-131
عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ اعظم نسیم افزا

14.

تحلیل فضایی اثر مهاجرت داخلی بر تغییرات سطح تحصیلات جمعیت در شهرستان‌های ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 487-506
فاطمه تنها؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ حسین محمودیان

15.

رابطۀ کار خانگی و تحصیلات زوجین در مناطق شهری ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 263-289
فاطمه ترابی

16.

رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 121-156
سحر باباصفری؛ احمد نادری؛ ابراهیم فیاض؛ نافع باباصفری

17.

سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی، و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 45-64
محمدجلال عباسی شوازی؛ زهره خواجه صالحی

18.

عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه

19.

قومیت نابرابری آموزشی وتحولات جمعیتی

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
مهدی طالب؛ محسن گودرزی

20.

نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1387
آرین قلی¬پور؛ اشرف رحیمیان؛ اعظم میرزمانی

21.

نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی (موردمطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 538-553
سینا علمی؛ محمدرضا غلامی شکارسرایی؛ هادی نوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب