1.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

2.

«الهیات تخریب» نگاهی بر خاستگاه و ماهیت تفکرات دینی هایدگر متقدم

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 407-430
محمدرضا عبداله نژاد

3.

انتخاب «شیوه زندگی» همچون امری سیاسی: فهم جریان روشنفکری پس از انقلاب اسلامی 1357

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 423-399
سید محمد علی حسینی زاده؛ مجید سروند

4.

بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 55-75
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

5.

بررسی پدیدارشناسانه‌ دین از منظر جان دی کاپوتو

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-63
مجید موحد مجد؛ علی فتوتیان

6.

پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین»

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104
سیدمسعود زمانی

7.

تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 57-72
طاهره حبیبی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احمد رجبی

8.

تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 47-66
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

9.

تنش انسان‌شناختی؛ پرسش از ذات انسان و متافیزیکِ سوبژکتیویته نزد کانت

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 133-150
احسان کریمی ترشیزی؛ شهین اعوانی

10.

حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 593-618
محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی

11.

خوانشی هرمنوتیکی از نگارۀ «هفت‏واد» بر اساس پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر نزد هایدگر

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 101-110
احسان معزی پور؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی

12.

ردپای برگسون در تفسیر هایدگر از زمان

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 221-236
حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

13.

قرائت هایدگر از انسان‌شناسی و تأثیر آن بر فلسفۀ حقوق عمومی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1865-1880
علی مشهدی؛ مروارید آهوری

14.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

15.

«متافیزیک شر»؛ تفسیر هستی‌شناختی از نظام آزادی

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 103-125
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

16.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

17.

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

دوره 26، شماره 2، تیر 1400، صفحه 13-24
فریده آفرین

18.

هایدگر و اندیشه هایش در رابطه با روشنفکران دینی در ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
احمد بخشایش اردستانی

19.

واکاوی مرگ دازاین در فلسفه هایدگر از دیدگاه انسان گرایانه مسیحی یوهانس تِپلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403
محمد جواد حجاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب