1.

اصل جان و رابطۀ آن با خداوند در منطق‌الطیر عطار، با مروری بر طیرنامه‌های ابن‌سینا و سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 193-171
محمد علی عباسیان چالشتری

2.

بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-107
حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری

3.

بررسی شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی و نقش وی در تقریب سه مکتب اشراق، مشاء و عرفان

دوره 2، شماره 3، آذر 1390، صفحه 97-124
مصطفی پیرمرادیان؛ مرضیه کیهانی؛ مرجان رضایی

4.

بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 563-547
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

5.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

6.

تحلیل گفتمان روایی در رسالۀ عقل سرخ سهروردی؛ بستری برای الگوسازی الهیات روایی در سنت اسلامی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 225-242
سید امیررضا مزاری

7.

تعریف با حد و مشکلات آن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر یحیی یثربی

8.

تکرارپذیری حوادث عالم بر مبنای ادوار و اکوار و کاربردهای آن در فلسفۀ اسلامی

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 197-225
سعید انواری

9.

جریان‌شناسی علم الهی و بازتاب آن در نگاه زین‌الدین کشی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-125
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد

10.

جریان‌شناسی مفهوم «رؤیت» حق تعالی و بازتاب آن در حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 511-522
علی اصغر جعفری ولنی؛ فائزه بنی خزاعی

11.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
رضا محمد زاده

12.

درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-120
هما رنجبر؛ داود حسینی

13.

ریشه‌یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن‌سینا

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 15-36
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد

14.

زشتی‌شناسی در اندیشۀ سهروردی

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 491-509
صفورا فضل‌اللهی؛ امیرحسین چیت‌سازیان

15.

شواهدی بر تعمیم نظریۀ ابصار سهروردی به دیگر ادراکات حسی و برخی از کارکردهای آن

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 515-531
حسین خوردوستان؛ محمد انتظام

16.

عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 95-110
سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی

17.

کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-61
زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی

18.

مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 133-146
نادیا مفتونی

19.

مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی براساس اندیشۀ سهروردی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 8-25
محمدرضا عزیزی

20.

نظریۀ ادراک حسّی از حنین ابن اسحاق تا سهروردی؛ رویکردی تحلیلی و تاریخی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 153-171
مرتضی متولّی؛ مهدی عظیمی؛ منصور نصیری

21.

نظریۀ فرآیند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن سینا و شیخ اشراق

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 83-100
سعید انواری

22.

نقد نظریۀ سهروردی در باب فاعلیت خداوند بر اساس نظام معقولات در فلسفۀ وی

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 77-92
لاله حقیقت

23.

نگارگری ایرانی تجلی گاه ملکوت خیال* ( با تأکید بر آرای شیخ شهاب الدین سهروردی در بارة عالم خیال(مثال))

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 19-27
پرویز اسکندرپور خرمی؛ فاطمه شفیعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب